SCHOOLWERKPLANEen schoolwerkplan is een document van een school waarin naast het pedagogisch project allerhande gegevens, afspraken en maatregelen zijn opgenomen met de betrekking tot organisatorische en inhoudelijke aspecten van het aangeboden onderwijs.


Het schoolwerkplan is het centraal document van de school van waaruit andere plannen (nascholingsplan, beleidsplannen, jaarplannen, zorgplannen ...) worden opgebouwd.


Het schoolwerkplan is een middel voor het schoolbestuur om het schoolteam aan te zetten op planmatige wijze en doelgericht te werken aan de onderwijsopdracht. Het proces is echter belangrijker dan een mooi (maar vaak ongebruikt) product.


Met schoolwerkplan als proces bedoelen we dat alle schoolbetrokkenen en in het bijzonder het schoolbestuur en het schoolteam gezamenlijk het schoolwerkplan opstellen, aanvullen en later regelmatig bijsturen. Een schoolwerkplan heeft een dynamisch karakter: het is nooit helemaal ‘af’. In die zin is schoolwerkplanontwikkeling een continu proces.
Schoolwerkplanontwikkeling is één van de processen die de kwaliteitszorg in functie van schoolontwikkeling van de school ondersteunen.


Het schoolwerkplan is een instrument dat een totaalbeeld geeft van de school. Het omvat enerzijds het pedagogisch project en de decretaal vastgelegde elementen en anderzijds de beschrijving van processen, de wijze waarop de school haar kwaliteit bewaakt, de neerslag van afspraken, maatregelen ...


Het geheel vormt als het ware het draaiboek voor de werking van de school. Het is tegelijk leidraad, informatiebron, referentiekader en uitgangspunt voor evaluatie en bijsturing voor alle schoolbetrokkenen. Het schoolwerkplan is tevens een verantwoordingsbron naar de gemeenschap toe en kan een basis vormen voor externe evaluatie.


Klik hier voor het schoolwerkplan