SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGENLeefregels en afspraken voor kinderen


1 Stiptheid , in orde zijn.1 Ik kom op tijd naar school en zet mijn boekentas op de juiste plaats.
2 Ik maak mijn huistaak en geef ze op tijd af.
3 Ik leer mijn lessen.
4 Ik ben in orde met mijn zwem- en turnkledij.
5 Ik hou mijn agenda stipt bij en laat hem dagelijks (wekelijks) thuis tekenen.
6 Ik geef brieven en nota’s van de school thuis onmiddellijk af.

2 Orde , zorg en netheid.1 Ik draag zorg voor mijn boeken, schriften en schoolgerief.
2 Ik hang mijn kleren aan de kapstok.
3 Ik laat niets rondslingeren in de gang.
4 Ik hou onze school netjes en zorg voor een propere speelplaats. Het afval gooi ik in de juiste vuilnisbak.
5 Ik laat geen rommel in mijn bank en in mijn boekentas.
6 In het toilet speel ik niet, verspil ik geen toiletpapier, laat ik geen kraantjes lopen, was ik mijn handen na het toiletbezoek.
7 Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd, hygiënisch en niet buitensporig opvallend. Op school dragen we geen slippers.
8 Na de knutselles ruimen we samen op tot alles weer netjes is.
9 Ik ga op de mat zitten als ik de klas binnenkom.(specifiek kleuters)

3 Op de speelplaats

.

1 Ik speel sportief en eerlijk en laat iedereen meespelen.
2 Ik pest of plaag geen kinderen .Ik maak geen ruzie en ik vecht niet.
3 Ik speel niet in het fietsenhok.
4 Als het de eerste keer belt , stop ik met spelen en ga in de rij staan. Als het de tweede keer belt, sta ik stil in de rij en zwijg .
5 Ik gebruik geen grove taal.


4 In de refter .1 Ik ga rustig naar de juiste rij en ga stil de refter binnen.
2 Ik zwijg tijdens het eten.
3 Ik heb nette tafelmanieren .
4 Ik gooi het afval in de juiste vuilnisbak.
5 Ik doe wat het personeel in de refter vraagt.


5 Beleefdheid en respect.1 Ik spreek beleefd : “ Juf, mag ik …a.u.b.”
2 Ik ben beleefd als de leerkracht/toezichter me een opmerking geeft.
3 Ik respecteer de kledij en het gerief van mezelf en de anderen.
4 Ik respecteer de mening van anderen.
5 Ik behandel het schoolmeubilair met respect en de nodige zorg.
6 Waardevolle voorwerpen laat ik het liefst thuis.
7 Ik mag alleen in de gang als ik daar toestemming voor heb.
8 Ik steek mijn vinger op als ik iets wil vragen of zeggen.
9 Als er een probleem is, bespreek ik dat met de juf.
10 Als er iets misliep, excuseer ik mij op een ernstige manier.


6 Taalgebruik1 Op schoolspreek ik steeds Algemeen Nederlands.
2 Ik spreek volwassenen aan met mevrouw of meneer.
3 De leerkrachten en directeur noem ik “meester“of “juffrouw”,


7 Verkeer en veiligheid1 Ik gebruik steeds de veiligste schoolroute van en naar huis.
2 Ik respecteer de verkeersreglementen.
3 Mijn fiets is technisch in orde.
4 Op school: Ik ben rustig en ordelijk van en naar de klas en op de trappen.
Ik verlaat de klas, speelplaats of eetzaal niet zonder toelating van van de toezichter
Bij het verlaten van de school sta ik in de passende rij of wacht ik op de afgesproken plaats op diegene die mij afhaalt.
Als ik een ongeval zie op school, verwittig ik onmiddellijk een volwassene.
Bij brand meld ik dit dadelijk aan een volwassene.
Bij brandalarm volg ik de afgesproken vluchtroute onder leiding en instructie van de leerkracht (of andere volwassene).


8 Als ik deze afspraken niet nakom, dan…1 Ik krijg een mondelinge opmerking.
2 Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.
3 Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen.
4 Ik word naar de directeur gestuurd.
5 De leerkracht en/of de directeur neemt contact op met mijn ouders en ze bespreken mijn gedrag.
Voetnoot : Elke leerkracht kan hierbij nog klasspecifieke afspraken maken, die dan aan de ouders bekend gemaakt worden.


9 Bij een vergissingVraag ik beleefd aan de leerkracht of hij/zij zich niet vergiste en bespreek het voorval onmiddellijk met deze leerkracht.
Indien er geen oplossing uit de bus komt, kan ik de directeur of zorgcoördinator aanspreken. Deze zal dan na een gesprek met mij en de leerkracht tot een besluit komen.
Indien de afspraken meermaals niet worden nageleefd, kan de directeur een tuchtprocedure starten. (Schoolreglement Hoofdstuk 8)